Diabetologia

In conversation with Ruizhi Zheng - November 2022

December 09, 2022 Diabetologia
Diabetologia
In conversation with Ruizhi Zheng - November 2022
Show Notes

Ruizhi Zheng talks to us about his recent paper: Outdoor light at night in relation to glucose homoeostasis and diabetes in Chinese adults: a national and cross-sectional study of 98,658 participants from 162 study sites by Ruizhi Zheng, Zhuojun Xin, Mian Li, Tiange Wang, Min Xu, Jieli Lu, Meng Dai, Di Zhang, Yuhong Chen, Shuangyuan Wang, Hong Lin, Weiqing Wang, Guang Ning, Yufang Bi, Zhiyun Zhao & Yu Xu
https://link.springer.com/article/10.1007/s00125-022-05819-x